Smlouva o dílo

Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.

Související otázky:

  • Stavba jako předmět díla
  • Vícepráce a méněpráce
  • Vady stavby