SMLOUVA O DÍLO

Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu. 

Dílem dle platné právní úpravy je:

  • zhotovení věci, nespadá-li toto pod režim kupní smlouvy
  • údržba, oprava nebo úprava věci
  • zhotovení, údržba, oprava nebo úprava stavby nebo její části
  • činnost s jiným výsledkem.

Související otázky:

  • Cena za dílo
  • Vady díla
  • Stavba jako předmět díla