Příkazní smlouva

Příkazní smlouvou se příkazník zavazuje obstarat záležitost příkazce. Na rozdíl od smlouvy o dílo příkazce neodpovídá za výsledek své činnosti, ale pouze za řádné, poctivé a pečlivé plnění příkazu. Příkazníkovi proto právo na odměnu vzniká i za situace, kdy výsledek nenastal.